NaBento®

NaBento®RL-C (sa kalcijum bentonitom) i NaBento RL-N (sa natrijum bentonitom) mogu se koristiti za pokrivanje deponija klase I i klase II uz garantovanu mehaničku otpornost i hi funkciju za period duži od 100 godina (LAGA sertifikat)

  • proizvodi se u više varijanti
  • fleksibilan, za zaptivanje velikih površina
  • velika čvrstoća na smicanje
  • veliko trenje po spoljnoj površini=ugradnja na znatno strmijim kosinama
  • ugradnja je jednostavna i prilično nezavisna od vremenskih uslova