nasipi na šljunčanim/peščanim šipovima u cilindrično tkanom geotekstilu – GEC

Sistem se sastoji od “šipova” koji imaju omotač od tkanog geotekstila bez šavova Ringtrac® i ispune od peska ili šljunka. Kao ispunu moguće je koristiti i lokalno raspoloživo tlo, neki reciklirani materijal ili lomljeni kamen.
Osim što predstavljaju noseće elemente za prenos opterećenja od nasipa do sloja dovoljne nosivosti, ovi elementi funkcionišu i kao “mega” drenovi ubrzavajući konsolidaciju okolnog tla. Važno je imati na umu da pri ovakvom sistemu temeljenja nasipa, za razliku od klasičnih šipova, ipak dolazi do sleganja. Ova sleganja su mala i moguće ih je računski predvideti sa velikom tačnošću.

Ringtrac® 100/200 u funkciji “MEGA” drenova na unutrašnjem odlagalištu PK Drmno:

POGLEDAJTE TEMELJENJE NA KLASIČNIM ŠIPOVIMA