akumulacije

Za siguran smeštaj tečnosti, na duži ili na vrlo kratak period koriste se materijali iz grupe bentonitskih membrana.

Kod rezervoara za vodu, siguran način sprečavanja gubitka tečnosti u podtlo je ugradnja bentonitske membrane Tektoseal® sa koeficijentom vodopropustljivosti k <5 x 10-9 .

Kod retenzionih bazena, obzirom na duge periode kada su u suvom stanju, bolji izbor je NaBento® RL-N. Ova bentonitska membrana zbog bitumenskog premaza ima veću otpornost na gubitak svojih karakteristika usled isušivanja.

POGLEDAJTE OSTALE VRSTE PRIMENA