Tektoseal® Active

Zaštita okoline geokompozitima sa aktivnim jezgrom.

Tektoseal® Active su savremeni geokompoziti sa aktivnim jezgrom namenjeni preventivnoj zaštiti tla i podzemnih voda, kao i sanaciji posledica ekoloških akcidenata i remedijaciji kontaminiranih terena.

Tektoseal® Active AS ima jezgro sposobno da apsorbuje naftu i naftne derivate. Materijal, uz pravilan izbor tipa geotekstila, može biti proizveden i kao plutajući. Primenjuje se kao:

  • barijera na parkinzima i mobilnim pumpnim stanicama
  • zavesa za apsorpciju nafte i naftnih derivata u vodi
  • apsorpciona podloga u radionicama i pogonima za održavanje
  • prepreka širenju nafte i naftnih derivata u ekološkim akcidentima

Tektoseal® Active AC
Adsorpcija zagadjivača pomoću jezgra od aktivnog uglja. Kao jezgro u Tektoseal® Active geokompozitu aktivni ugalj dobija mnogo širu primenu:

  • vezivanje polutanata već prisuthih u životnoj sredini
  • prevencija širenja zagadjujućih materija na izvoru
  • uklanjanje zagadjujućih materija iz tečnosti ili gasova
  • adsorpcija: VOC, TBT, PAH, PCB

Tektoseal® Active CP svojim jezgrom od prirodnog kalcijum fosfata dugotrajno vezuje teške metale iz tla ili vode, održava u tečnostima pH vrednost na 7, podstiče prirodnu regeneraciju tla i stabilno vezuje teške metale na duže od 1000 godina.